Palvelut / Tekniset palvelut / Vesilaitos / Talousveden laatu
 
 

Ulvilan Vesilaitos

Ulvilan talousveden laatu           Vesinäytteistä esimerkkejä

Ulvila laaja vesitutkimus        Kullaa laaja vesitutkimus

Ulvilan talousveden laatua varten on 15.2.2012 tehty valvontatutkimusohjelma, joka noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Ohjelmassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamia yleisiä määräyksiä talousveden laatuvaatimuksista sekä tarpeellisista tutkimuksista. Ulvilan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on tiheämpi kuin mitä soveltamisoppaassa sen osalta on määrätty, johtuen siitä että valvontatutkimusohjelma toimii myös laitoksen käyttötarkkailuohjelmana.

Tarpeellisia tutkimuksia on useita ja ne on tarkkaan määrätty valvontatutkimusohjelmassa. Tutkimuksia tehdään raakavedestä eli käytössä olevista pohjavesikaivoista, laitokselle tulevasta vedestä, laitokselta lähtevästä vedestä ja useista eri vaihtuvista kulutuspisteistä ympäri Ulvilaa, Harjunpää ja Kaasmarkku mukaan lukien. Näytteet lähetetään tutkittaviksi Poriin elintarvikelaboratorioon, josta saadaan puolueetonta tutkimustietoa näytteistä.

Vesinäytteet, jotka on otettu uuden vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen myötä ovat täyttäneet tutkituilta pitoisuuksiltaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000 mukaiset talousveden laatuvaatimukset. Esimerkkinä mainittakoon ennemmin Ulvilan pohjavedessä ongelmana olleet raudan ja mangaanin laatuvaatimukset/suositukset jotka ovat: Rauta 0,2 mg/l ja saatu tulos esim. 16.11.2004 Vanhakylän ala-asteen vedestä rauta <0,042 mg/l. Mangaani 0,05 mg/l ja saatu tulos esim.16.11.2004 Vanhakylän ala-asteen vedestä mangaani <0,033 mg/l. Nykyinen uusi vedenkäsittelylaitos poistaa tehokkaasti rautaa ja mangaania vedestä. pH vaatimus/suositus alue 6,5 - 9,5 ja saatu tulos 16.11.2004 esimekkinä Vanhakylän ala-asteen vedestä mitattuna pH 7,8.

Vedestä mitataan myös kovuutta, joka on veteen liuenneen kalsiumin ja magnesiumin määrä, nämä ovat terveyden kannalta hyödyllisiä, mutta aiheuttavat vesilaitteissa kalkin muodostumista. Kovuus Ulvilan vedessä on tällä hetkellä 1,2 - 1,4 mmol/l eli n. 7-8° dh joka vastaa keskikovaa vettä. Ongelmana on aiemmin ollut myös kokonaispesäkeluvun kasvut verkostossa, uuden vedenkäsittelylaitoksen myötä verkoston pesäkeluvut ovat pysyneet alhaisina ja ongelmia ei tästä ole syntynyt. Yhteenvetona voidaan todeta, että Ulvilan talousvesi on hyvälaatuista ja täyttää sille annetut laatuvaatimukset.

Tulosta Alkuun

päivitetty 26.10.2016