Palvelut / Tekniset palvelut / Yksityistiet
 
 

 
YKSITYISTIET

Yksityistiellä tarkoitetaan sellaista ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus. Yleensä tieoikeudet yksityistielle on annettu joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa. Yksityisistä teistä on säädetty laissa (560/2018). Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään.

Yksityistietoimitusta haetaan kirjallisesti Maanmittauslaitokselta. Jos yksityistietoimitus koskee kokonaan asemakaava-aluetta, jolla kunta kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä, toimitusta haetaan kunnan kiinteistörekisterin pitäjältä.

Nyt voimassa oleva yksityislaki astui voimaan 1.1.2019. Lain voimaan astumisen jälkeen tielautakunta ei ole enää tiekunnan kokousten päätöksistä tehtäviä valituksia käsittelevä viranomainen. Nämä asiat käsittelee maaoikeutena toimiva käräjäoikeus. Aikaisemmin tielautakuntana toiminut Ulvilan tekninen lautakunta käsittelee vuoden 2019 aikana ainoastaan ennen 1.1.2019 vireille tulleita tapauksia. Näidenkin kohdalla siirrytään noudattamaan voimassa olevaa yksityistielakia vuoden 2020 alusta.

Tiekunnilla on velvollisuus päivittää tietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja ilmoittaa tiestöä koskevia tietoja kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad-palvelu). Tiekuntien tulee myös ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä Maanmittauslaitokselle, joka kirjaa ne kiinteistötietojärjestelmään.

Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, on tieosakkaiden yhdessä varmistettava, että yksityistiestä on tietyt painorajoitukset ja tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad-palvelu).

LIIKENNEMERKKISUOSTUMUKSET
 
Yksityistielain (25 §) mukaan tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.
 
Tieliikennelain (51 §) mukaan yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiekunta saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.
 
Suostumukset liikennemerkin asettamiseksi annetaan Ulvilassa viranhaltijan päätöksellä, joka viedään tiedoksi tekniselle lautakunnalle (otto-oikeus). Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet: tiekunnan kokouspäätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle.
 
 
YKSITYISTIEAVUSTUKSET
 
Ulvilan kaupunki myöntää hakemuksesta kunnossapitoavustuksia tiekunnille teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ajantasaiset.
 
Avustukseen oikeuttavia töitä:
-          tienpinnan hoito ja kunnossapito
-          ojien kaivu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
-          vierialueiden raivaus
-          liikenteenohjauslaitteet
-          rumpujen korjaus ja uusiminen
-          siltojen hoito
-          talvihoitotyöt
-          ym. liikennekelpoisuutta varmistavat työt
 
Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten kriteereistä, mikäli tulkitsee, että kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä perustella poikkeamisen perusteet ja poikkeus voidaan myöntää aina vuosihakukohtaisesti.
 
Yksityistien kunnossapitoavustusta voidaan myöntää ainoastaan tiekunnille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.
 

Yksityistieavustuksen hakuajankohdasta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä ja nettisivuillamme.

Avustusten hakeminen

Yksityisteiden kunnossapitoavustus on oltava haettuna viimeistään perjantaina 29.3.2019. Jotta hakemus voidaan hyväksyä, tulee tiekuntien ajantasaiset tiedot olla MML:n yksityistierekisterissä hakemuksen jättöhetkellä.
 
Avustuspäätökset tekee tekninen lautakunta 17.4.2019.
 
Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan tiedotekirjeessä lähetetyllä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää tilinpäätös tai muu kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista vuodelta 2018. Hakemus toimitetaan kaupungin tekniseen toimistoon:
 
Ulvilan kaupunki, tekninen toimiala
YKSITYISTIEAVUSTUKSET
PL 77
28401 ULVILA

Tieavustuskirje
Tieavustusanomus
Liite 1 Kunnossapitotöiden erittely
Liite 2 Talkootyöt

 

LINKIT:

Uusi yksityistielaki:
Finlex

Maamittauslaitoksen yksityistierekisteri:
Maanmittauslaitos

Tiekunnan päätöksen ilmoittaminen kiinteistötietojärjestelmään:
Maanmittauslaitos_kiinteistötietojärjestelmä

Tiekunnan yhteystietojen ilmoittaminen:
Maanmittauslaitos_yhteystiedot

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin:
Digiroad

päivitetty 15.2.2019