Etusivu

Presidentinvaali 2018

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla), tarvittaessa kaksivaiheisella  vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.
 
Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Äänioikeutettu saa äänestää varsinaisena vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää ennakkoäänestysajankohtana kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Vuoden 2018 presidentin vaali toimitetaan 28.1.2018. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2018.


Ulvilan kaupunginhallituksen 2.10.2017 § 196 mukaisesti vuoden 2018 presidentinvaalin äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

äänestysalue, äänestyspaikka, äänestyspaikan käyntiosoite
  
1. Vanhakylä, Vapaa-ajankeskus, Kaskelotti  Pappilantie 2
2. Harjunpää, Harjunpään koulu, Katinhännäntie 17
3. Kirkonseutu, Kaupungintalo, Loukkurantie 1
4. Friitala, Ulvilan lukio, Lääkärinpolku 4
5. Pitkäranta, Friitalan koulu, Pitkärannantie 31 A
6. Kullaa, Koskin koulu, Koskitie 2
  
Äänestyspaikat ovat avoinna äänestystä varten vaalipäivänä kello 9 - 20.

Ennakkoäänestys:

Presidentinvaalin en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen ajanjakso on kotimaassa 17. - 23.1.2018. Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vä­hin­tään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saa­neen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaa­lin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1. - 6.2.2018.

Vuoden 2018 presidentinvaalin yleiset en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat ovat Ulvilan pääkirjasto ja Kullaan kirjasto, jois­sa ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

Ulvilan kirjasto:

17.1. - 19.1.2018 klo 10 - 19
20. - 21.1.2018 klo 10 - 16
22. - 23.1.2018 klo 10 - 20
 
Kullaan kirjasto:

17.1.2018 klo 13 - 19
18.1.2018 klo 9 - 16
19.1.2018 klo 13 - 16
20.1.2018 klo 10 - 14
22.1.2018 klo 13 - 19
23.1.2018 klo 15 - 19
 

Mahdollisessa toisessa vaalissa ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

Ulvilan kirjasto
31.1. - 2.2.2018 klo 10 - 19
3.2. - 4.2.2018 klo 10 - 16
5.2 - 6.2.2018 klo 10 - 20
 
Kullaan kirjasto
31.1.2018 klo 13 - 19
1.2.2018 klo 9 - 16
2.2.2018 klo 13 - 16
3.2.2018 klo 10 - 14
5.2.2018 klo 13 - 19
6.2.2018 klo 15 - 19
 

Lisäksi kaupunginhallitus määrää ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2018 presidentinvaalissa seuraavat laitokset: vanhainkoti Kullaankoto, ter­veys­kes­kuk­sen sairaala, Antinkartano, Pappilanlammen pal­ve­lu­kes­kus, Esperi hoivakoti Ulvila sekä asumisyksikkö Olga.

Kotiäänestys: 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukainen omaishoitaja.

Kotiäänestykseen haluavan on tehtävä siitä ilmoitus ensimmäisessä vaalissa viimeistään 16.1.2018 ennen klo 16 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 30.1.2018 ennen klo 16 joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Ulvilan keskusvaalilautakunnan osoite on Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila ja puhelin 040 532 8847. Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.


 

 Linkkejä: 

Tästä sivusta vastaa TF, päivitetty 5.1.2018