Siirry sisältöön

Vaalit. Aluevaalit tulossa! Varsinainen vaalipäivä 23.1.2022 ja ennakkoäänestys 12.1.-18.1.2022 sekä vuoden 2021 kuntavaalien tulos

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tulee osittain voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on  yhtäläinen äänioikeus. Aluevaltuuston vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku. Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa ja näin toimitaan vuodesta 2025 lukien.

Sote-uudistuksen toimeenpano- ja voimaanpanolain 16 §:ssä säädetään, että ensimmäiset aluevaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Helsingin kaupungin alueella olevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja laitosäänestyspaikoissa voivat kuitenkin äänestää muiden kuntien aluevaaleissa äänioikeutetut henkilöt

Ajantasaiset lait löytyvät Finlex-palvelusta:
– laki hyvinvointialueesta (611/2021),
– laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021),
– vaalilaki (714/1998).

Lisää tietoa aluevaaleista löytyy myös Vaalit aluevaalit

Vaalijärjestelyissä huomioidaan terveysturvallisuus  

Oikeusministeriö valmistelee aluevaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL laatine ohjeet koronaturvallisesta äänestämisestä, jotka löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi.
 
Luotettavaa tietoa vaaleista ja äänestämisestä
Kysymyksiä ja vastauksia kuntavaalien järjestelyistä koronapandemian aikana

Äänioikeusilmoitus

Äänioikeusilmoitukset lähetetään postitse. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään Suomi.fi-palveluun.

Äänioikeusilmoitukseen on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka ja kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot. Liitteenä on myös luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana.

Äänestyspaikat

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalilain (714/1998) mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos hänellä  ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleissa 2021

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistojen yhdistelmän 14.5.2021. Ulvilan kuntavaaliehdokkaat löytyvät tästä.

Aikataulu vuoden 2022 aluevaaleissa

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 12.15.1.2022 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona
5.1.2022. Aluevaalien tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 14.12.2021 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • tulosten vahvistaminen: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022

Äänestäminen laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään neljänä ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämä henkilö voi ilmoittautua kotiäänestykseen.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16 (eli 11.1.2022 klo 16). Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua täyttämällä alla oleva kotiäänestyslomake tai soittamalla Ulvilan kaupunginvirastoon, puh. 040 532 8847 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.

Lomake kotiäänestykseen ilmoittautumista varten

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kirjeäänestys

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Lisätietoja kirjeäänestämisestä https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Ennakkoäänestys ulkomailla

Kuulutus vuoden 2021 kuntavaaleista (uusi vaalipäivä 13.6.2021)

Ulvilan kaupungissa 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat

Linkit:

Oikeusministeriön vaalisivut: https://vaalit.fi/etusivu

Aluevaalit – Vaalit