Siirry sisältöön

Perusturvalautakunta käsitteli iäkkäiden palveluiden kotihoidon asiakkaille teetetyn kyselyn: valtaosa on tyytyväisiä saamaansa palveluun

Tiedote 27.5.2021

Porin perusturvan iäkkäiden palveluiden kotihoidon asiakkaille suunnattuun kyselyyn vastasi maaliskuussa 2021 yhteensä 681 kotihoidon asiakasta. Kysely tehtiin julkisen kotihoidon asiakkaille. Kysely käsitti 29 kysymystä liittyen henkilöstöön, kauppapalveluun, ateriapalveluun, kohteluun, palvelun sisältöön ja tiedonsaantiin.

  • Arvoasteikolla 4-10, kotihoito sai kouluarvosanan 8,8. Tulokset analysoidaan ja kotihoidon yksiköt käyvät yksikkökohtaisesti tulokset lävitse ja pohtivat mitkä asiat ovat nousevat heidän maantieteellisellä alueella kehittämisen kohteiksi. Kaiken kaikkiaan kotihoidon asiakastyytyväisyystulokset olivat hyvät ja voidaan asiakas tulosten pohjalta todeta, että Pori yhteistoiminta-alueen alueella ikäihmiset saavat hyvää hoitoa, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja Pirjo Rehula kertoo.

Esimerkkejä vastausten prosenteista:

  • Kysymykseen vastasiko saamani palvelu odotuksia 95,2 % vastasi kyllä.
  • Kysymykseen kotihoito on hyvää ja laadukasta 95,4 % vastasi kyllä.
  • Kysymykseen voisiko suositella kotihoidon palveluita ystävilleen 93,8 % vastasi kyllä

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa, että palvelujen laatua on seurattava järjestelmällisesti, luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen. Palveluntuottajan on kerättävä palautetta iäkkäiltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan/läheisiltään. Palvelun laatua on seurattava myös asiakkaiden toimintakykyä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevilla, luotettavilla ja vertailukelpoisilla palvelujen laadun mittareilla.

Lainmukainen omatyytyväisyyskysely toteutettiin myös iäkkäiden palveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä

Porin perusturvan iäkkäidenpalvelut ovat laatineet yhteistyössä tehostetun palveluasumisen palveluntuottajien kanssa yhteisen asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselymittaristot vuonna 2014.  Palveluntuottajien kanssa on sovittu, että asiakas- ja omaistyytyväiskyselyt toteutetaan vuosittain helmi-maaliskuussa ja käydään tulokset yhteisesti lävitse ja sekä toimitetaan perusturvalautakunnalle tiedoksi.

  • Kyselyyn vastasi maaliskuussa 2021 yhteensä 447 iäkästä ja 428 omaista. Kyselyssä oli 26 kysymystä liittyen mm. asumiseen, henkilökuntaan, ruokailuun, palvelun sisältöön, lääkehuoltoon ja lääkäripalveluihin sekä ulkoiluun. Mielestäni on tärkeää, että nämä kyselytutkimukset tehdään vuosittain, jotta asiakkaiden ääni tulee kuuluviin ja palveluita voidaan kehittää tutkimusten mukaan, sanoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Kysymykseen, että palvelu vastaa odotuksia asiakkaat ovat vastanneet julkisissa yksiköissä 90 % ja omaiset 93 %, kun taas ostopalvelupaikossa asiakkaiden vastaus on 94 % ja omaisten 91 %.

Kysymykseen että minun on hyvä asua ja olla, asiakkaat ovat vastanneet julkisissa yksiköissä 94 % ja omaiset 93 %. Ostopalvelupaikoissa asiakkaat ovat vastanneet 97% ja omaiset 91 %.

Julkisen yksikön asiakkaista 86 % voisi suositella yksikköä läheisilleen/ystävilleen kun taas ostopalvelupaikoissa 78 % voisi suositella yksikköä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tehdyn asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyiden perusteella Pori yhteistoiminta-alueen alueella asuvat ikäihmiset saavat hyvää hoitoa niin julkisissa kuin ostopalvelupaikoissa.

Lisätietoja antaa:
Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366
Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, perusturva, puh. 044 701 4463