Siirry sisältöön

Ilmoituskanava

Ulvilan kaupungin ilmoituskanava on vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu. Se ei ole yleinen palautekanava. Ilmoituskanavan käyttöoikeus on Ulvilan kaupunkiin virka- tai työsuhteessa olevilla. Toimintaperiaatteet ja toimintamalli löytyvät henkilöstölle suunnatusta Intranetistä.

Ilmoituskanavan toimintaperiaatteet ja toimintamalli perustuvat seuraaviin säädöksiin:

– Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022. Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden… 1171/2022 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

– EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivi. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=RO

Keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana https://oikeuskansleri.fi/keskitetty-ulkoinen-ilmoituskanava

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos

  • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset Ilmoittajansuojelu | Valtioneuvoston oikeuskansleri
  • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoittajalla oli perusteltu syy uskoa, että ilmoitetut rikkomisia koskevat tiedot pitivät paikkansa ilmoittamishetkellä,  tiedot kuuluivat lain soveltamisalaan ja ilmoittamisessa on käytetty lain mukaista ilmoitusmenettelyä. Henkilöt, jotka tietoisesti ilmoittavat vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, eivät ole oikeutettuja suojeluun. Ilmoittaja, joka tahallaan ilmoittaa tai julkistaa vääriä tietoja, voidaan tuomita ilmoittajan suojelusta annetun lain rikkomisesta sakkoon.

Lakia sovelletaan seuraavilla lainsäädännön aloilla:

1) julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja;

2) finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;

3) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;

4) tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;

5) liikenneturvallisuus;

6) ympäristönsuojelu;

7) säteily- ja ydinturvallisuus;

8) elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;

9) Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;

10) kuluttajansuoja;

11) yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Koska epäeettinen tai lainvastainen toiminta voi aiheuttaa mittavaa vahinkoa organisaatiolle joko suoraan tai välillisesti (maineriski), on tärkeää saada väärinkäytökset esiin ja puuttua niihin. Ilmoituskanava toimiikin omalta osaltaan myös kehittämisvälineenä.

Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Sainio-Lehtimäki, puh. 044 7373 373