Siirry sisältöön

Esityslistat ja pöytäkirjat

Ulvilan kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa tai henkilötietojen suojaa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valtuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien kokousten esityslistat julkaistaan yleisessä tietoverkossa ennen kokousta. Kuntalain 140.1 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kaupungin verkkosivuilla). Kaikkia pöytäkirjojen liitteitä ei julkaista, sillä voimassa oleva kuntalaki ja tietosuojalainsäädäntö asettaa reunaehtoja henkilötietoja sisältävien päätösten julkaisusta yleiseen tietoverkkoon.

Dynasty-verkkopalvelun kautta voit hakea esityslistoja ja pöytäkirjoja toimielimen ja kokouspäivän perusteella. Hakutulokseen tulevat näkyviin esityslistat ja pöytäkirjat viimeisten 12 kuukauden ajalta. Sitä vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kaupunginarkistosta kaupungintalolta. Pöytäkirjanotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ulvila.fi