Siirry sisältöön

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679) velvoittaa Ulvilan kaupunkia rekisterinpitäjänä ja rekisterinpitäjän lukuun suorittavia henkilötietojen käsittelijöitä huolehtimaan rekisterinpidon, henkilötietojen käsittelyn sekä rekisteröityjen henkilöiden tietojen käsittelyn laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Ulvilan kaupungin tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka kaupungin kaikissa palveluissa ja toiminnoissa varmistetaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso sekä rekisteröityjen oikeudet.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tietojen poistamisoikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna lomakkeella ja käymällä henkilökohtaisesti todentamassa henkilöllisyytensä Ulvilan kaupungintalolla, Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.
Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan Ulvilan kaupunginhallituksen päätökseen 2.5.2016 § 88.

Usein kysyttyä EU:n tietosuoja-asetuksesta

Henkilötietojen käsittely kunnassa

Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
+358 400 135 328,
tietosuojavastaava@ulvila.fi


Hallinnon asiakasrekisteri

Hallinnon asiakasrekisteriä ylläpidetään kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden ja lakisääteisten tehtävien järjestämiseksi. Henkilötietoja käsittelee osittain alihankkijana KuntaPro Oy. Rekisteriin kuuluvat näitä palveluja käyttäneet asiakkaat.


Henkilöstörekisteri

Henkilöstörekisteriä ylläpidetään kaupungin henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palvelussuhteiden hoitamista varten. Henkilötietoja käsittelee alihankkijana KuntaPro Oy. Rekisteriin kuuluvat henkilökunta sekä luottamushenkilöt.


Isännöintipalvelun asiakasrekisteri

Isännöintipalvelu hoitaa kunnallisten asuntojen ja liiketilojen vuokraustoimintaa. henkilötietoja käsittelee kaupungin tytäryhtiö Ulvilan Isännöintipalvelu Oy. rekisteriin kuuluvat vuokralaiset.


Kameravalvontarekisteri

Kameravalvontaa suoritetaan järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiskesi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuus tilanteiden selvittämiseksi. Kuvattavia informoidaan kuvauspaikalla näkyvillä ”tallentava kameravalvonta” kylteillä.


Kaupunkisuunnittelun asiakasrekisteri

Kaupunkisuunnittelun asiakasrekisteriä ylläpidetään kaupunkisuunnittelun palveluiden ja lakisääteisten tehtävien järjestämiseksi. rekisteriin kuuluvat näitä palveluja käyttäneet asiakkaat.


Rekrytointirekisteri

Rekrytointireksiteriä ylläpidetään rekrytointia varten, Henkilötietoja käsittelee alihankkijana FCG Talent Oy, Rekisteriin kuuluvat kaupungille työhakemuksia tai CV toimittaneen henkilöt.


Sivistystoimialan asiakasrekisteri

Sivistystoimialan asiakasrekisteriä ylläpidetään kaupungin sivistyspalveluiden, joihin kuuluvat, koulutus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, nuoriso-, ja kirjasto palvelut ja lakisääteisten tehtävien järjestämiseksi. rekisteriin kuuluvat näitä palveluja käyttäneet asiakkaat sekä alaikäisten kohdalla heidän huoltajansa.


Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Opetushallitus on antanut määräyksen (OPH-2185-2018) varhaiskasvatusta järjestäville kunnille ja kuntayhtymille tietojen tallentamisesta varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 68 § nojalla.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.


Teknisen toimialan asiakasrekisteri

Teknisen toimialan asiakasrekisteriä ylläpidetään kaupungin kiinteistöjen-, vesi-, liikenne- ja yleistenalueiden palvelujen ja lakisääteisten tehtävien järjestämiseksi. rekisteriin kuuluvat näitä palveluja käyttäneet asiakkaat.


Työllistämisrekisteri

Työllistämisrekisteriä ylläpidetään pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden hoitoon ja työpajatoiminnan järjestämiseksi. rekisteriin kuuluvat näitä palveluja käyttäneet asiakkaat.