Siirry sisältöön

Hankkeiden suunnittelu

KATUJEN JA VESIHUOLLON SUUNNITTELU

Suunnitteluohjelmat laaditaan taloussuunnitelman, sopimusten, erilaisten kaupunkitasoisten muiden ohjelmien, lähiympäristösuunnitelmien ja yleissuunnitelmien pohjalta.

Rakentamisohjelmaan otetut ja/tai lähivuosina tulevat kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Suunnittelu perustuu asemakaavassa ratkaistuun katuverkkoon ja samoin asemakaavassa määritettyyn katutilaan. Eli kadun luokka ja sijainti on ratkaistu jo asemakaavassa.

Katusuunnittelussa mitoitetaan katu- ja vesihuoltorakenteet yksityiskohdittain. Tällöin muun muassa tutkitaan kadun korkeusasema sekä kuivatusjärjestelyt. Kiinteistöjen tasapuoliset liittymismahdollisuudet on yksi lähtökohta.

Mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun

Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja saada tietoa suunnittelusta. Katujen suunnitteluun kuntalaiset voivat vaikuttaa sekä suunnittelun kuluessa että vielä suunnitelmien virallisen nähtävilläoloaikana.

Ennen katusuunnittelun aloittamista tiedotetaan katuun liittyvien kiinteistön omistajille tai haltijoille kirjeitse hankkeen käynnistämisestä. Kirjeessä ilmoitetaan arvioitu suunnitteluaika ja tehtävää hoitavat henkilöt yhteystietoineen. Suunniteluun vaikuttavia seikkoja voi tällöin viestittää asiaa hoitaville henkilöille.

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan.

Kaikki nähtävillä olevat katusuunnitelmaehdotukset ovat kaupungintalon ilmoitustaululla, johon kuulutus ja ao. suunnitelmat on kiinnitetty. Katusuunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös Ulvilan kaupungin internet-sivuilla.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille. Ilmoitus lähetetään tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Lisäksi nähtäville asettamisesta tiedotetaan siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katusuunnittelun yhteyshenkilö:

Eetu Elohaka suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri puh. 0400 134 683

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ulvila.fi