Siirry sisältöön

Haettavat luvat ja lomakkeet

Ensisijaisesti lupahakemukset (ja neuvontapyynnöt) Lupapisteen kautta!

http://www.lupapiste.fi

Rakennuslupa

Rakennuslupahakemuslomake_täytettävä pdf

Esimerkkejä rakennusluvan vaativista hankkeista:

  • uudisrakennus (>15m²)
  • rakennuksen laajentaminen
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkotilan muutos asuintilaksi, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintilaksi tms.)
  • muu korjaus- ja muutostyö, jos sillä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (esim. varaston muutos korjaamoksi, eläinsuojan muutos konesuojaksi yms.)
  • sauna (vähäinenkin) vaatii aina rakennusluvan

Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Toimenpidelupa / toimenpideilmoituslomake_täytettävä pdf

Toimenpidelupaa vaativat lähinnä rakennusten muutostyöt silloin kun neliötiedot eivät muutu. Esimerkiksi terassin kattaminen (>15m²), maalämpökaivon poraaminen, jätevesijärjestelmän muutos, lämmitysjärjestelmän muutos, vähäinen huonetilamuutos jne.

Toimenpideilmoitusta vaativat vähäisten rakennusten ja rakennelmien rakentaminen (max. 15m²) sekä vähäiset muutostyöt. Naapurien kuuleminen/suostumus on tarvittaessa saatava kirjallisena liitteenä, mikäli hanke vaikuttaa naapurin oloihin. Viranhaltija ottaa kantaa ilmoitukseen 14 päivän aikana ilmoituksen jättämisestä. Mikäli 14 päivän kuluessa ei vaadita ilmoitettuun toimenpiteeseen luvan hakemista, voi toimenpiteen suorittaa.

Purkamislupa (-ilmoitus)

Rakennusjäteselvitys_täytettävä pdf

Purkamiseen tarvitaan purkamislupa asemakaava-alueilla, pois lukien rakennusluvan yhteydessä tapahtuva purkaminen, joka ei edellytä erillistä lupaa tai ilmoitusta. Purkamisilmoitus tehdään asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuvasta purkamisesta sekä asemakaava-alueellakin kun kysymys on talous- ja muista vähäisistä rakennuksista.

Maisematyölupa (puunkaato)

Maisematyölupaa edellyttävät oleelliset maisemaa muuttavat maanrakennustyöt ja massiiviset puunkaadot asemakaava-alueella ellei toimenpide ole hyväksytyn rakentamisluvan mukainen. Puunkaatotyö (vähäinen) asemakaava-alueella edellyttää rakennustarkastajan hyväksyntää. Tarvittaessa kaadettavat puut merkataan ja hyväksytetään kutsumalla rakennustarkastaja (Jarmo Järvenpää, p. 0400- 134 649) katsomaan kaatosuunnitelma. Varsinaista kirjallista lupakäsittelyä ei vähäinen puunkaato tarvitse.

Luvan voimassaoloaika ja toteuttaminen

Mikäli rakennusluvan mukaista rakennustyötä ei ole aloitettu komessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut.

Toimenpidelupaa tai toimenpideilmoitusta koskeva viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän laivoimaiseksi tulemisesta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhin toimenpiteeseen ovate edelleen voimassa. Pääsääntöisesti jatkoa rakennustyön aloittamiselle myönnetään vain yhden kerran.

Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentään enintään kolmella vuodella kerrallaan. Jatkoaikaa valmistumiselle voi saada useammankin kerran jos työ on keskeneräinen. Jatkoajan saaminen edellyttää, että rakentamisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Myönnettävän jatkoajan pituus harkitaan hankkeen työvaiheen mukaan.

Pääsääntöisesti uudisrakennustyö tulee siis lopputarkastaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta.

Rakennustyö on suoritetava hyväksyttyjen rakennussuunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Rakennussuunnitelmiin voidaan tehdä olennaisia muutoksia vain rakennustarkastajan hyväksynnällä.

Rakennushankkeen työturvallisuus

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas, Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021