Siirry sisältöön

Luvan hakeminen

Lupahakemukset (ja neuvontapyynnöt) ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta:

http://www.lupapiste.fi

Rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan erillisellä rakennuslupahakemuksella Ulvilan kaupungin kotisivuilta kohdasta rakennusvalvonnan lomakkeet. Lomakkeita saa myös kaupungintalolta.
Rakennusvalvontaan toimitettava hakemus koostuu seuraavista asiakirjoista;
1. lupahakemuslomake toimitetaan yhtenä kappaleena, täytettynä ja allekirjoitettuna. Hakemus on kaikkien rakennuspaikan omistajien / haltijoiden allekirjoitettava tai heiltä on oltava valtakirjat
2. selvitys omistusoikeudesta * (esim. kopio kauppakirjasta, lainhuutotodistuksesta tai vuokra-sopimuksesta ), lainhuutotodistus saa olla maksimissaan 3 kk vanha
3. ote pohjakartasta *
4. ote yleis- tai asemakaavasta *
5. RH1-lomake täytettynä ja allekirjoitettuna
6. rakennuspiirustukset;
asemapiirros (mk 1:200 tai 1:500)                                                            3 kpl
pohjat, (+hormipiirros)                                                                                   2 kpl
leikkaus / leikkaukset materiaali- ja korkomerkinnöin                      2 kpl
julkisivut                                                                                                              2 kpl

(* kohdissa liitteen saa tarvittaessa rakennusvalvonnasta)

7. naapurinkuuleminen (tarvittaessa suostumus) Kuulemisessa naapurille (kiinteistön omistaja /-t) on esiteltävä rakennussuunnitelmat ja hyväksyntänsä merkkinä naapuri laittaa allekirjoituksensa sekä nimenselvennyksen yhteen asemapiirroksen nimiösivuun.

Nämä yllä mainitut asiakirjat on oltava jo luvanhakuvaiheessa. Hankkeesta riippuen myös muita liitteitä saatetaan vaatia ennen käsittelyä, esim. maaperätutkimus, perustamistapalausunto, energiatodistus /-selvitys, taloyhtiön suostumus, pääsuunnittelijan muistilista, jätevesien käsittelysuunnitelma jne. Rakennuslupahakemuksessa on ilmoitettava hankkeelle pätevä pääsuunnittelija (asuinrakennushankkeissa vähintään rakennusmestari-tasoinen koulutus). Pääsuunnittelijan tehtävänä on mm. huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Lisää pääsuunnittelijan tehtävistä on mainittu Suomen RakMk osassa A2.

Rakennusluvan saatuaan rakentajan on haettava hankkeelle vastaava työnjohtaja (voidaan ilmoittaa jo hakuvaiheessa) ja KVV-työnjohtaja (kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaava) sekä pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta aloituskokouksen pitämistä, mikäli tätä on lupapäätöksessä edellytetty. Aloituskokous pidetään ennen rakennustöiden aloittamista.

Lupahakemus tulisi toimittaa henkilökohtaisesti tai pääsuunnittelijan välityksellä rakennustarkastajalle. Suunnitelmia olisi hyvä käydä esittelemässä ennakkoon jo luonnosvaiheessa, jolloin mahdolliset puutteet ja korjausten tarpeellisuus sekä muut rakentamiseen liittyvät seikat selviäisivät riittävän ajoissa.

Rakennuslupapäätökset tekee pääsääntöisesti rakennustarkastaja ja lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Puutteelliset hakemukset pyydetään täydentämään ja jätetään odottamaan pyydettyä täydennystä.

LISÄTIETOJA: rakennustarkastaja Mirja Rantanen     
mirja.rantanen@ulvila.fi p. 0400-134 627 (varmimmin ma-to klo 14-16)