Siirry sisältöön

Luvan voimassaoloaikana tapahtuvat muutokset ja jatkoajat

Mikäli rakennusluvan mukaista rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut (MRL 143 §).

Toimenpidelupaa tai toimenpideilmoitusta koskeva viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Pääsääntöisesti jatkoa rakennustyön aloittamiselle myönnetään vain yhden kerran.

Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Jatkoaikaa valmistumiselle voi saada useammankin kerran jos työ on keskeneräinen. Jatkoajan saaminen edellyttää, että rakentamisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Myönnettävän jatkoajan pituus harkitaan hankkeen työnvaiheen mukaan.

Pääsääntöisesti uudisrakennustyö tulee siis lopputarkastaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta.

Rakennustyö on suoritettava hyväksyttyjen rakennussuunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Rakennussuunnitelmiin voidaan tehdä olennaisia muutoksia vain rakennustarkastajan hyväksynnällä.

Jatkoaikaa tai muutossuunnitelmia varten tulee pyytää rakennuvalvonnasta hakemuslomake rakennusvalvonta@ulvila.fi