Siirry sisältöön

Talousveden käsittely ja jakelu

Vedenkäsittelylaitos

Vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen perustui keväällä 1998 tehtyihin pohjaveden käsittelykokeisiin, joissa Dynasand-tekniikalla toimiva vedenkäsittelylaitos todettiin parhaiten toimivaksi ratkaisuksi. Pohjaveden ongelmana on ollut rauta, mangaani ja kovuus.

Laitos on pohjaveden käsittelyyn suunniteltu kemiallinen hiekkasuodatuslaitos, jossa on jatkuvatoiminen hiekkasuodatin (Dynasand). Suodatusta edeltää veden kemiallinen esisaostus ja flotaatioselkeytys. Laitoksella on mahdollista käyttää myös hapetuskemikaalia mangaanin saostamiseen. Laitos on tarkoitettu raudan ja mangaanin poistamiseen. Raakavesi otetaan edelleenkin neljältä käytössä olevalta vedenottamolta, joissa on yhteensä 9 kpl pohjavesikaivoja.

Vesilaitoksen virtaamaksi on mitoitettu noin 3500 m³:ä vuorokaudessa.

Laitoksella on 5 kpl Dynasand suodattimia, 2 kpl flotaatiosäiliöitä, sekoitussäiliö, lamelliselkeytin ja 112 m³:n alavesisäiliö.

Laitoksen varsinaiset rakennustyöt aloitettiin 1.3.1999 ja laitos oli valmis rakenteiltaan 30.9.1999 mennessä. Koeajoja suoritettiin ja vesi verkostoon päästettiin uuden laitoksen kautta 31.1.2000.

Laitos on ensimmäinen tämän tyyppinen vedenkäsittelylaitos Suomessa.

Laitoksen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat n. 1,1 meur.

Laitoksen rakennusala on 258 m², huoneistoala on 308 m² ja tilavuus 2320 m³.

Uuden vesilaitoksen rakentaminen mahdollistaa Ulvilan omien pohjavesivarojen käytön ja takaa EU:n kiristyvien juomavesidirektiivien laatuvaatimusten täyttymisen jatkossa niin raudan kuin mangaaninkin osalta. Raudan ja mangaanin poiston lisäksi kemiallinen vedenkäsittely poistaa vedestä hieman myös kovuutta, joka näkyy kuluttajalla kalkkisaostumien vähentymisellä. Vedenhankinnan turvaamiseksi ja käyttöä helpottamaan uusi vedenkäsittelylaitos on varustettu uudenaikaisella ohjaus- ja valvonta-automatiikalla, joka laajennetaan kattamaan kunnan koko vesijohtoverkosto. Joenalituksiin on rakennettu 3 kpl virtausmittauskaivoja, joista pystytään seuraamaan veden kulutusta ja mahdollisia vesivuotoja eri alueilla. Näiden lisäksi mittausta suoritetaan kolmessa erillisessä mittauspisteessä.

Ulvilan kaupungin vedenjakelujärjestelmä

Vedenjakelujärjestelmän olemassaolo havaitaan tavallisesti vasta silloin, kun vettä ei jostain syystä tule. Ulvilan vesijohtoverkostossa on vuosittain putkirikkoja noin 50-60 kpl. Putkirikoista aiheutuvat vedenjakelun keskeytykset ovat kuitenkin yleensä lyhytaikaisia ja ne pystytään rajaamaan suhteellisen pienelle alueelle. Verkostoon rakennetuista veden mittauspisteistä saadaan nopeasti tieto missä päin vuoto sijaitsee.

Ulvilan vesilaitoksen toimittama vesi pumputaan Ravanin, Haistilan ja Anolan pohjavedenottamoista. Vettä ei kuitenkaan voida pumputa suoraan verkostoon, koska Länsi-Suomen pohjavedet ovat erittäin rauta- ja mangaanipitoisia, vaan raakavesi joudutaan vesilaitoksella hapettamaan ja suodattamaan hiekan läpi rauta- ja mangaanipitoisuuden saamiseksi EU-direktiivien edellyttämälle tasolle

Ulvilan vesijohtoverkostossa on käytössä yksi ylävesisäiliö eli vesitorni. Se sijaitsee Krapistossa. Verkostossa on myös yksi paineenkorotusasema Harjunpäässä.

Ulvilan vesilaitoksen koko alueen vedenjakelujärjestelmään kuuluu yhteensä noin 250 km vesilaitoksen ylläpitämää runkovesijohtoa. Ulvilassa yhteensä noin 4 100 kiinteistöä liittyy runkovesijohtoon vesimittariin päättyvällä tonttijohdolla. Tonttivesijohtojen kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle.

KULLAAN TOIMINTA-ALUEEN VEDENJAKELUJÄRJESTELMÄ

Ulvilan vesilaitoksen Kullaan vesihuollon toiminta-alueen vedenjakelujärjestelmään kuuluu n. 50 km vesilaitoksen ylläpitämää runkovesijohtoa. Kullaalla noin 450 kiinteistöä jotka ovat tehneet liittymissopimuksen vesijohtoon.

Kullaan vedenjakelujärjestelmää on automatisoitu vuoden 2004 lopulla ja tammikuun 2005 aikana otetaan uusittu ohjaus- hälytys- ja kaukovalvontajärjestelmä käyttöön. Automatisoinnin yhteydessä on rakennettu paineenkorotusasemille ja kahdelle rakennetulle virtausmittauskaivolle virtausmittaus-, paine ja analyysilaitteistoja joilla pysytään Kullaan alueen vesilaitosta ja verkostoa seuraamaan Ulvilan vesilaitoksen valvomosta. Automaatiojärjestelmän tiedonsiirto tapahtuu radiomodeemiverkon kautta.

Kullaan vedenjakelun toiminta-alueella vesilaitos pumppaa pohjavettä kahdesta pohjavesikaivosta. Pohjavettä ei tarvitse puhdistaa. Vesilaitoksella lisätään natriumhydroksidiä (lipeä) veden pH:n nostamiseen. Pohjaveden pH on 6,7 ja laitokselta lähtevän veden pH pyritään pitämään pH 8,0 arvoisena, jotta verkostot ja kuluttajien laitteistot eivät syöpyisi rikki.

Kullaan laitoksella on myös veden desifiointia varten asennettu desifiointilaitteisto. Laitteisto otetaan käyttöön tarvittaessa, jos vesiverkostossa havaitaan jotakin desifiointitarvetta.