Siirry sisältöön

Talousveden laatu

Ulvilan talousveden laatua varten on 22.11.2016 tehty valvontatutkimusohjelma, joka noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Ohjelmassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamia yleisiä määräyksiä talousveden laatuvaatimuksista sekä tarpeellisista tutkimuksista. Ulvilan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on tiheämpi kuin mitä soveltamisoppaassa sen osalta on määrätty, johtuen siitä että valvontatutkimusohjelma toimii myös laitoksen käyttötarkkailuohjelmana.

Tarpeellisia tutkimuksia on useita ja ne on tarkkaan määrätty valvontatutkimusohjelmassa. Tutkimuksia tehdään raakavedestä eli käytössä olevista pohjavesikaivoista, laitokselle tulevasta vedestä, laitokselta lähtevästä vedestä ja useista eri vaihtuvista kulutuspisteistä ympäri Ulvilaa, Harjunpää ja Kaasmarkku mukaan lukien. Näytteet lähetetään tutkittaviksi Poriin elintarvikelaboratorioon, josta saadaan puolueetonta tutkimustietoa näytteistä.

Vesinäytteet, jotka on otettu uuden vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen myötä ovat täyttäneet tutkituilta pitoisuuksiltaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 mukaiset talousveden laatuvaatimukset. Nykyinen uusi vedenkäsittelylaitos poistaa tehokkaasti rautaa ja mangaania vedestä. pH vaatimus/suositus alue 6,5 – 9,5.

Vedestä mitataan myös kovuutta, joka on veteen liuenneen kalsiumin ja magnesiumin määrä, nämä ovat terveyden kannalta hyödyllisiä, mutta aiheuttavat vesilaitteissa kalkin muodostumista. Kovuus Ulvilan vedessä on tällä hetkellä 1,2 – 1,4 mmol/l eli n. 7-8° dh joka vastaa keskikovaa vettä. Ongelmana on aiemmin ollut myös kokonaispesäkeluvun kasvut verkostossa, uuden vedenkäsittelylaitoksen myötä verkoston pesäkeluvut ovat pysyneet alhaisina ja ongelmia ei tästä ole syntynyt. Yhteenvetona voidaan todeta, että Ulvilan talousvesi on hyvälaatuista ja täyttää sille annetut laatuvaatimukset.

Veden laatukyselyn yhteenveto

Vuotuinen ilmoitus vedenlaadusta

Kanta-Ulvila

Kullaa

Riskien arviointi

Ulvilan kaupunki on arvioinut talousveden tuotannon ja jakelun riskit. Viimeisin riskien arvioinnin päivitys on tehty 18.5.2022. Riskit on arvioitu Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan –menetelmän yleisten periaatteiden mukaisesti.