Siirry sisältöön

Liikennealueet

Liikenneväylien kunnossapito

Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Katujen kunnossapito kuuluu kunnalle siltä osin, kuin sitä ei ole kunnossapitolaissa säädetty tontinomistajien tehtäväksi.

Ulvilan kaupungin kunnossapidettäviä katuja on yhteensä 136 km ja määrä lisääntyy vuosittain uusien kaava-alueiden lisääntyessä. Ulvilan kaupungin kunnossapidettäviä kevyen liikenteen väyliä on 41 km. Lisäksi Ulvilassa on vielä ELY-keskuksen hallinnoimia yleisiä teitä ja yksityisteitä.

ELY-keskuksen hallinnoimia yleisiä teitä ovat mm. Siltatie, Kirkkotie, Kaasmarkuntie, Ravanintie, Lattomerentie, Pitkärannantie ja Yhdystie, sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat kevyen liikenteen väylät. Se vastaa em. teiden lumien auraamisesta, asfaltoinneista, kuivatuksista ja muista puhtaana- ja kunnossapitotöistä. Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen ( https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1). Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi tehdä ilmoitukset näiden maanteiden liikennettä vaarantavista ongelmista.

Tienkäyttäjän linja: 0200 2100 (24 h/vuorokaudessa)

Kiinteistöille kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa. Tontinomistajalle kuuluvat kunnossapitotehtävät luetellaan tyhjentävästi kunnossapitolain 4 §:ssä ja ne koskevat jalkakäytävän talvikunnossapitoa sekä tontille johtavan kulkutien kunnossapitoa. Kiinteistön haltijan on pidettävä myös tonttinsa viereinen jalkakäytävä ja ajorata sen keskiviivaan saakka puhtaana roskista ympäri vuoden.

Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän vapaa tila on määritetty Ulvilan kaupungin rakennusjärjestyksessä (25 § Aidan ja istutukset).

Ulvilan kaupungin rakennusjärjestys

Talvikunnossapito

Kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Tontinomistajan kunnossapitovelvollisuuksiin kuuluu jalkakäytävän ja tontille johtavan kulkutien talvikunnossapito.

Ulvilassa perussääntö on, että kaupungin kevyen liikenteen väylät aurataan ja hiekoitetaan omalla kunnossapitokalustolla. Katujen talvikunnossapito hoidetaan käyttämällä urakoitsijoita. Ulvilan kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Ensimmäisen luokan tiet ovat eniten liikennöityjä ja ne aurataan ensimmäisenä. Toisen ja kolmosluokan tiet ovat pienempiä kokooja- ja tonttikatuja, jotka aurataan vasta, kun päätiet ovat aurattu. Kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.