Siirry sisältöön

Yksityistiet

Yksityistiellä tarkoitetaan sellaista ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus. Yleensä tieoikeudet yksityistielle on annettu joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa. Yksityisistä teistä on säädetty laissa (560/2018). Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään.

Yksityistietoimitusta haetaan kirjallisesti Maanmittauslaitokselta. Jos yksityistietoimitus koskee kokonaan asemakaava-aluetta, jolla kunta kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä, toimitusta haetaan kunnan kiinteistörekisterin pitäjältä.

Nyt voimassa oleva yksityislaki astui voimaan 1.1.2019. Lain voimaan astumisen jälkeen tielautakunta ei ole enää tiekunnan kokousten päätöksistä tehtäviä valituksia käsittelevä viranomainen. Nämä asiat käsittelee maaoikeutena toimiva käräjäoikeus.

Tiekunnilla on velvollisuus päivittää tietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja ilmoittaa tiestöä koskevia tietoja kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad-palvelu). Tiekuntien tulee myös ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä Maanmittauslaitokselle, joka kirjaa ne kiinteistötietojärjestelmään.

Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, on tieosakkaiden yhdessä varmistettava, että yksityistiestä on tietyt painorajoitukset ja tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad-palvelu).

LIIKENNEMERKKISUOSTUMUKSET

Yksityistielain (25 §) mukaan tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.

Tieliikennelain (51 §) mukaan yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiekunta saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.

Suostumukset liikennemerkin asettamiseksi annetaan Ulvilassa viranhaltijan päätöksellä, joka viedään tiedoksi tekniselle lautakunnalle (otto-oikeus). Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet: tiekunnan kokouspäätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Ulvilan kaupunki myöntää hakemuksesta kunnossapitoavustuksia tiekunnille teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Lisäksi yksityistiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot on oltava Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad-palvelu).

Avustukseen oikeuttavia töitä:

  • tienpinnan hoito ja kunnossapito
  • ojien kaivu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
  • vierialueiden raivaus
  • liikenteenohjauslaitteet
  • rumpujen korjaus ja uusiminen
  • siltojen hoito
  • talvihoitotyöt
  • ym. liikennekelpoisuutta varmistavat työt

Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten kriteereistä, mikäli tulkitsee, että kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä perustella poikkeamisen perusteet ja poikkeus voidaan myöntää aina vuosihakukohtaisesti.

Yksityistien kunnossapitoavustusta voidaan myöntää ainoastaan tiekunnille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.

Yksityistieavustuksen hakuajankohdasta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä ja nettisivuillamme.

Yksityistieavustukset osoitteeseen:


Ulvilan kaupunki, tekninen toimiala, yksityistieavustukset
PL 77
28401 ULVILA

tai

sähköpostilla osoitteeseen:
yksityistiet@ulvila.fi

Aihe-kenttään tulee merkitä teksti: ”Yksityistieavustukset: [tiehoitokunnan nimi]”.Linkit: