Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut elokuusta 2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja maksujen perusteena olevia tuloja koskevat määräykset sisältyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Maksua määrättäessä otetaan huomioon perheen veronalaiset tulot (bruttotulot), pääomatulot ja verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa eläviä aviopuolisoita tai avioliiton omaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä heidän kanssaan samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia (yhteiset ja kummankin muut lapset).

Varhaiskasvatuksesta peritään perheen maksukyvyn mukaan määräytyvä kiinteä kuukausimaksu. Se peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. (Varhaiskasvatuksen toimintakausi 1.8. – 31.7.)

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Maksun enimmäismäärä on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 311 euroa. Maksu on lapsikohtainen. Jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 30 euroa, ei maksua peritä. Perheen ensimmäinen lapsi on nuorin kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Perheen ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on aina enintään 40 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua

Voitte ilmoittaa hyväksyvänne korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun Ulvilan kaupungin internetsivulla kirjautumalla linkistä varhaiskasvatukseen hakeminen ja valitsemalla sen jälkeen linkin palvelut, jossa tarvitaan pankkitunnukset.

Mikäli tulotietoja ei toimiteta, peritään enimmäismaksu, kunnes tarvittavat tulotodistukset on toimitettu. Maksu tarkistetaan seuraavasta mahdollisesta laskutuksesta alkaen.

Maksuprosentit ja tulorajat

Perheen koko,
henkilöä
Tuloraja
euroa/kk
Maksu %
Kork. maksun
tuloraja br.
24 06610,76 968
35 24510,78 147
45 95610,78 858
56 66710,79 569
67 37610,710 278

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista on 275 €.

Kun lapsi on jatkuvasti poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukautta, maksu peritään kuukausittaisten hoitopäivien keskimääräisen lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana (esim. 10 päivää/kk). Päivien määrän voi ilmoittaa hakulomakkeessa tai sopia varhaiskasvatuksen esimiehen kanssa varhaiskasvatuksen alkaessa. Päivien määrä voidaan tarkistaa seuraavan kuun alusta.

Osapäiväisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 60 % kokoaikaisen maksusta eli korkeintaan 187 euroa (hoitoaika enintään 5 tuntia/pv). Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatusmaksua.

Tilapäisen hoidon kokoaikainen maksu on 16,50 euroa /hoitopäivä ensimmäisestä lapsesta, toisesta lapsesta 15,00 euroa ja kolmannesta lapsesta 3,50 euroa/hoitopäivä. Tilapäisen hoidon osapäivämaksu on 10,00 euroa/hoitopäivä ensimmäisestä lapsesta, toisesta lapsesta 9,00 euroa ja kolmannesta 2,00 euroa/hoitopäivä. Tilapäinen hoito voi olla enintään 5 päivän hoitojakson.

Maksukyvyn mukaiset maksut määrätään toistaiseksi ja tarkistetaan toimintavuoden alussa. Jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/-10 %) tai maksu osoittautuu virheelliseksi kesken toimintakauden, tulee perheen oma-aloitteisesti toimittaa uudet tulotiedot maksun tarkistamista varten. Maksu tarkistetaan sen kuukauden alusta, jonka aikana tulotiedot toimitetaan. (maksua ei hyvitetä takautuvasti). Samoin asiakasmaksuja voidaan muuttaa kesken toimintavuoden, mikäli lainsäädännöllä tai lautakunnan päätöksellä annetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevia uusia ohjeita.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmässä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §:n mukaisesti.

Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa olevan 6-vuotiaan asiakasmaksu

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lukuvuoden loma-aikoina esiopetuksessa oleva lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsemansa hoitoajan asiakasmaksun muuttumatta. Kesäajalta asiakasmaksu peritään palvelutarpeen mukaan.

Esiopetuksen jälkeisessä varhaiskasvatuksessa on kaksi vaihtoehtoa. Asiakasmaksu määrätään esiopetuksen lukuvuoden ajalle seuraavasti:

Hoidontarve esiopetuksen lisäksi Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu
enintään 5h/pv 60 % kokopäiväh.kuukausimaksusta
yli 5h/pv 80 % kokopäiväh.kuukausimaksusta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavia tuloja:

 • ansiotulot (brutto), myös vuorolisät, ylityöt
 • palkan lisänä maksettava tuotantopalkkio
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruokaetu)
 • pääomatulot esim. korko-, osinko-, ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta sekä yritystoiminnasta saatavat tulot ja starttiraha
 • maa- ja metsätalouden tulot
 • verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaiset päivärahat)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat varhaiskasvatuksessa)
 • elatusavut ja elatustuet varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutusten ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Tulot, joita ei oteta huomioon varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä:

 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamamieslisää
 • opintorahaa
 • aikuiskoulutustukea
 • opintotuen asumislisää
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta
 • perhehoidon kustannusten korvauksia
 • lasten kotihoidontukea

Tuloista tehtävät vähennykset:

 • suoritetut elatusavut
 • tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
 • (syytinki)

Laskutusohjeita ja poissaolojen hyvittäminen

Peruuttamatta jäänyt paikka

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa, eikä paikkaa ole peruttu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä asiakasmaksusta.

Jos kunnallinen hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana (hoitopäivät = läsnäolopäivät +poissaolopäivät).

Perhe voi hakea maksun alennusta poikkeavasta työajasta tai opiskelusta johtuvien, jatkuvien poissaolojen vuoksi. Poikkeava työaika tarkoittaa vuoro-, periodi- tai osa-aikatyötä.

Kun lapsi on vanhemman poikkeavasta työajasta johtuen jatkuvasti poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukautta, maksu peritään kuukausittaisten hoitopäivien keskimääräisen lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana (esim. 10 päivää/kk).

Heinäkuun laskutus

Perheellä, jolla on normaali kuukausimaksu ja varhaiskasvatus on alkanut elokuun aikana, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton edellyttäen, että etukäteen ilmoitettuja muita kuin sairauspoissaoloja on toimintakauden aikana vähintään 16. Jos lapsi on säännöllisesti hoidossa vain osan kalenterikuukauden toimintapäivistä eli hänelle on myönnetty maksualennus ja varhaiskasvatus on alkanut elokuun aikana, seuraavaan vuoden heinäkuu on maksuton edellyttäen, että etukäteen ilmoitettuja muita kuin sairauspoissaoloja on yli 75 % yhden kuukauden keskimääräisistä hoitopäivistä, muussa tapauksessa heinäkuu on maksullinen kuukausi. Huom. jos lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.9 tai sen jälkeen seuraavan vuoden heinäkuu on maksullinen kuukausi.

Pääsääntöisesti kaupunki järjestää kaikille hoitolapsille vanhempien niin halutessa varahoidon oman hoitopaikan ollessa suljettuna. Täten myös peritään normaali varhaiskasvatuksen asiakasmaksu riippumatta siitä, käytetäänkö varahoitopaikkaa vai ei. Varahoidosta sovitaan aina tarpeen mukaan joko päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidonohjaajan kanssa.

Perhepäivähoidossa varahoito hyvitetään perheelle maksussa, jos perhepäivähoidossa oleva hoitopaikka ei ole käytettävissä ja perheellä on varahoidon tarvetta ja perhe järjestää varahoidon itse. Varahoidon hyvittäminen rajataan koskemaan pelkästään perhepäivähoitoa.

Sakko turhaan varatusta paikasta loma-aikana

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairauden vuoksi vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden, niin maksua ei peritä.

Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta, muutoin kuukausimaksu peritään tilapäisten poissaolopäivien ajalta.

Laskutusta koskeviin asioihin vastaa palvelusihteeri Helena Kuusisto,
puh. 040 711 0534, etunimi.sukunimi@ulvila.fi